Wybierz swój region: Wszystkie regiony Skierniewice Rawa Mazowiecka Żyrardów Brzeziny

Środa, 19 grudnia 2018
Masz problem, widzisz coś, co powinni zobaczyć inni - skontaktuj się 727 011 111 lub kontakt@glossk.pl
REKLAMA
jhm glowna2
brzeziny
brukbet
jhm glowna3
jhm glowna1

REGULAMIN i CENNIK SPRZEDAŻY OGŁOSZEŃ ZAMIESZCZNYCH NA EGLOS.PL

25.11.2012 - Informator

Firmy MIRBUD S.A., z siedzibą w Skierniewicach (96-100 Skierniewice) przy ul. Unii Europejskiej 18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000270385, kapitał zakładowy i wpłacony 7.500.000 zł, płatnikiem VAT-NIP: 836-17-02-207, Regon: 750772302;
wydawcy Głosu Skierniewic i Okolicy, Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy, Głosu Żyrardowa i Okolicy i na stronie www.eglos.pl.
Zamieszczanie ogłoszeń i reklam dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.
Zlecenie publikacji ogłoszenia lub reklamy jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
1. Regulamin określa zasady zamieszczania ogłoszeń i reklam drobnych i ramkowych w tygodnikach „Głos Skierniewic i Okolicy”, :Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy”, „Głos Żyrardowa i Okolicy” i na stronie www.eglos.pl
2. Ogłoszenia i reklamy przyjmowane są na strony ogłoszeniowe, w wybranych tytułach na strony redakcyjne i na stronie www.eglos.pl
3. Wydawca zastrzega sobie możliwość swobodnego rozmieszczania zamówionych ogłoszeń i reklam zależnie od objętości bieżącego wydania gazety i miejsca na stronie.
4. Ogłoszenie drobne/reklama może zawierać maksymalnie 50 słów a na stronie internetowej do  255 znaków.
5. Ogłoszenia drobne i reklamy  są przyjmowane tylko do ustalonych rubryk, zgodnych z listą dostępnych rubryk znajdującą się w tygodnikach i na stronie internetowej.
6. Wydawca przyjmuje zlecenia na podstawie obowiązujących  przepisów Prawa Prasowego i innych regulacji prawnych dotyczących reklam. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń/reklam.
7. Za treść zamieszczonych ogłoszeń/reklam odpowiada Zleceniodawca..
8. Wydawca nie przyjmuje zleceń na ogłoszenia:
- naruszającej obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne, zawierającej elementy dyskryminacji rasowej, naruszającej dobre imię osób trzecich, zwodniczych, oszukańczych, nieprawdziwych np. ogłoszeń nakłaniających do udziału w grach towarzyskich typu „wianuszek szczęścia” lub anonimowych ogłoszeń obiecujących znaczne profity
- dotyczących sprzedaży broni zamawianych przez osoby fizyczne i prawne nie mające zezwolenia na handel bronią
- dotyczących handlu narządami ludzkimi, zabiegów usuwania ciąży
- reklam leków, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych kierowanych do dzieci i dorosłych, wydawanych z przepisu lekarza
- o charakterze towarzyskim z podtekstem erotycznym
- niezgodnych z zasadami pisowni polskiej
- których zamieszczenie, zgodnie z wymogami prawnymi, uwarunkowane jest dostarczeniem dowodu osobistego, zezwolenia na działalność gospodarczą lub innego dokumentu koniecznego do potwierdzenia wiarygodności zleceniodawcy.
9. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny, szczególnie jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji.
10. Wydawca przyjmuje przez Internet ogłoszenia, które zostały zlecone i opłacone zgodnie z obowiązującymi terminami przyjmowania reklam i ogłoszeń oraz wymaganiami technicznymi (w przypadku ogłoszeń ramowych)które stanowią załączniki do regulaminu.
11. W prasie i na stronie www.eglos.pl ukażą się jedynie opłacone reklamy i ogłoszenia. Niedotrzymanie terminu płatności ogłoszenia lub reklamy zwalnia Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu. Ogłoszenie/reklama zostaną wtedy zamieszczone w następnym numerze, w przypadku strony internetowej w najbliższym możliwym czasie.
12. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych w treści ogłoszeń.
13. Składając zlecenie na ogłoszenie przez Internet Klient zatwierdza treść ogłoszenia do druku. Treść ogłoszenia nie podlega wówczas reklamacji.
14. Należność za ogłoszenia przyjmuje się według cennika obowiązującego w dniu zapłaty, który stanowi załącznik do regulaminu.  
15. Klient płaci za ogłoszenie na podstawie otrzymanej kalkulacji.
16. Akceptujemy płatności: przelewem na konto firmy  i rozliczane za pośrednictwem PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań  i na podstawie oddzielnego regulaminu tej firmy dostępnego na  www.payu.pl.
17. Po dokonaniu zapłaty nie można w ogłoszeniu dokonać już żadnych zmian ani wycofać zamówienia.
18. W przypadku odmowy publikacji ogłoszenia/reklamy kwota do zwrotu przekazywana jest Klientowi w postaci przelewu na konto bankowe podane przez Klienta.
19. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na 7 dni roboczych od publikacji pierwszej błędnej emisji, na adres: Biuro Reklamy i Ogłoszeń, 96-100 Skierniewice, ul. Sienkiewicza 1, lub mailem: burzynska@glossk.pl.
20. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji bądź niezachowanie jej formy pisemnej powoduje utratę przez Klienta prawa do reklamacji ogłoszenia lub reklamy, jak też kolejnych błędnych emisji tego samego materiału.
21. W przypadku uzasadnionej reklamacji (istotny błąd wypaczający sens, utrudniający zrozumienie treści ogłoszenie/reklamy w wydrukowanym tygodniku bądź stronie internetowej, brak ogłoszenia/reklamy lub nieprawidłowa wersja ogłoszenia/reklamy - nie zawiniony przez Klienta) Wydawca zobowiązany jest do zamieszczenia prawidłowego ogłoszenia/reklamy w analogicznym jak na zleceniu formacie, miejscu i wydaniu lub zwrotu gotówki na konto bankowe podane przez Klienta.
22. Administratorem danych osobowych jest Wydawca MIRBUD S.A., 96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Zleceniodawców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe Zlecającego uzyskiwane w procesie rejestracyjnym sprzedażowym służą wyłącznie w celach weryfikacyjnych.
23. Administrator oświadcza, że dane osobowe Zlecających  zarejestrowanych nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając podmioty upoważnione z mocy ustawy i obowiązującego prawa.
24. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w punktach powyższych.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarzPozostałe wiadomości

Nasze redakcje
REKLAMA
sms